ថ្នាំលាបខាងក្រៅ

ថ្នាំលាបខាងក្រៅ

(Showing 1 – 12 products of 18 products)

Show:

18L – MATEX PREMIUM WHITE

Highlights:
Matex Premium

18L : 95-100sqm /2floor

 • Resists Deteioration by fresh cement
 • Weather Resistance
 • Anti-fungus / algae property
 • High coverage because of high opacity and hiding
 • Washable, resists water and mild detergents

18L – TV Acrylic Emulsion Paint for Exterior : White

Highlights:
• An ideal choice for economy paint.
• High solid content.
• Fungus and algae protection.
• Easy to apply to give smooth finish.
• Suitable for Exterior and Interior.
Download PDF : Technical Data sheet

1kg – Solid Gold Paint 3100 ទឹកថ្នាំពណ៏មាសលាយទឹក

Highlights:
 • Excellent weather resistance
 • Excellent washability
 • Excellent durability and long lasting colour
 • 1kg for 5sqm / 2 floor

1L – MATEX PREMIUM WHITE

Highlights:
Matex Premium

1L : 5-5.5sqm /2floor

 • Resists Deteioration by fresh cement
 • Weather Resistance
 • Anti-fungus / algae property
 • High coverage because of high opacity and hiding
 • Washable, resists water and mild detergents

4kg – Solid Gold Paint 3100 ទឹកថ្នាំពណ៏មាសលាយទឹក

Highlights:
 • Excellent weather resistance
 • Excellent washability
 • Excellent durability and long lasting colour
 • 4kg for 30-35sqm / 2 floor

5L – MATEX PREMIUM WHITE

Highlights:
Matex Premium

5L : 26-28sqm /2floor

 • Resists Deteioration by fresh cement
 • Weather Resistance
 • Anti-fungus / algae property
 • High coverage because of high opacity and hiding
 • Washable, resists water and mild detergents

Matex – 18L White 9102 – ថ្នាំលាបខាងក្នុង និងខាងក្រៅ NIPPON PAINT

Highlights:

Nippon MATEX is an emulsion paint that is specially formulated for colours to last. It provides an attractive yet uniform matt finish and the paint’s high opacity ensure good coverage of substrate.
Matex 18L : 95-100sqm /2floor

Features    

– Easy application
– Good coverage & hiding power
– Anti-fungus & algae properties
– Well regarded as the premium paint in its class

Matex – 1L White 9102

Highlights:

Nippon MATEX is an emulsion paint that is specially formulated for colours to last. It provides an attractive yet uniform matt finish and the paint’s high opacity ensure good coverage of substrate.
Matex 1L : 5-5.5sqm /2floor

Features    

– Easy application
– Good coverage & hiding power
– Anti-fungus & algae properties
– Well regarded as the premium paint in its class

Matex – 5L White 9102

Highlights:

Nippon MATEX is an emulsion paint that is specially formulated for colours to last. It provides an attractive yet uniform matt finish and the paint’s high opacity ensure good coverage of substrate.
Matex 5L : 26-28sqm /2floor

Features    

– Easy application
– Good coverage & hiding power
– Anti-fungus & algae properties
– Well regarded as the premium paint in its class

Matex Premium White – ថ្នាំលាបពណ៍ខាងក្នុងនិងក្រៅ ពណ៍សរ NIPPON PAINT

Highlights:

លក្ខណះពិសេស

 • សំរាប់លាបផ្ទៃខាងក្រៅ ដើម្បីការពារផ្ទៃជញ្ជាំង
 • ធន់ជាមួយនឹង អាកាសធាតុអារក្រក់
 • ការពារស្លែ ផ្សិត និង ធូលី
 • លាបបានបរិមាណច្រើន
 • ងាយស្រួលក្នុងការលាងសំអាត, ធន់នឹងទឹក
 • ចំណុះលីត្រ 1L/5L/18L
 • ពណ៏ : សរ

  បរិមាណប្រើប្រាស

 • 18L : 95-100sqm /2floor
 • 5L : 26-28sqm /2floor
 • 1L : 5-5.5sqm /2floor

 

Select size to order
$8.25$108.90

U90 18L Acrylic Emulsion Paint for Exterior : White

Highlights:
• An ideal choice for economy paint.
• High solid content.
• Fungus and algae protection.
• Easy to apply to give smooth finish.
• Suitable for Exterior and Interior.
Download PDF : Technical data Sheet

Weatherbond (18L) Color : White

Highlights:

For tougher protection against harsh weather.
18L : 110-120sqm /2floor

Nippon Weatherbond is a highly durable paint that adheres well to all types of exterior wall surfaces.

It is formulated to provide the ultimate performance – to protect your home against harsh weather conditions, dirt & fungus.

Highlights of this product include:

 • Durable against harsh weather
 • Tougher resistance against dirt, fungus, algae, flaking and efflorescence
 • Peel, flake, fade & chalk resistance
 • UV protection for longer-lasting colours
 • No added lead or mercury
 • 5 years protection
Scroll To Top
Close
Close
Home
Categories
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping